Main Back

Search รัฐธรรมนูญ. Resualt 26 Items

Titleการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย
CallNumber342.07
Authorสมคิด เลิศไพฑูรย์
Subject1. กฎหมายกับการเมือง2. รัฐธรรมนูญ
Publishโรงพิมพ์เดือนตุลา
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
CallNumber342.593
Authorกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
Subject1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ,3. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
Publishกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Subject1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
Publishสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleรวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
CallNumber342.59
Authorคณะ ส.ส.ร.
Subject1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
Publishโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleรวมคำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2550
CallNumber342.05
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Subject1. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
Publishสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
CallNumber342.593
Authorสุรพล ศรีวิทยา
Subject1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
Publishสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
YearOfPrint2560
Result 1 items.
Titleร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
CallNumber342.593
Authorสภาร่างรัฐธรรมนูญ
Subject1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
Publishสภาร่างรัฐธรรมนูญ
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
CallNumber342.593
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Subject1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
Publish99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Title10 นาทีกับสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับบใหม่
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
Result 4 items.
Titleรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
CallNumber342.59
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2540
Result 1 items.
Titleรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
CallNumber342.593
Authorสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูถัมภ์
Subject1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleรัฐธรรมนูญไทย
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. ไทย -- รัฐธรรมนูญ
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
Result 5 items.
Titleร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ,3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Publishองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น
CallNumber342.593
Authorคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
Subject1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
Publishสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง หลักความได้สัดส่วนในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐ ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศึกราช 2550)
CallNumber352.076
Authorบรรเจิด สิงคะเนติ
Subject1. รัฐธรรมนูญ
Publishสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
YearOfPrint2558
Result 1 items.
Titleรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การยุบพรรคการเมือง โดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
CallNumber352.213
Authorปริญญา เทวานฤมิตรกุล
Subject1. รัฐธรรมนูญ
Publishสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
YearOfPrint2558
Result 1 items.
Titleสรุปสาระข้อสังเกตของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
CallNumber342
Authorคณะกรรมการณรงค์เพื่อการปฏิบัติรูปการเมือง
Subject1. รัฐธรรมนูญ
Publishคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฎิรูปการเมือง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
CallNumber342.593
Authorวิษณุ เครืองาม
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายมหาชน
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
CallNumber342.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ,3. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
Publishสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)
YearOfPrint2545
Result 1 items.
TitleConstitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007)
CallNumber342.593
AuthorThe Secretariat of the House of Repreentative
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ,3. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
PublishThe Secretariat of the House of Repreentatives
YearOfPrint2007
Result 2 items.
Titleภาพรวมของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
CallNumber342.9593
Authorบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ,3. รัฐธรรมนูญไทย
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleรวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2475-2549)
CallNumber342
Authorสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. กฏหมายรัฐธรรมนูญ
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
CallNumber342.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. กฏหมายรัฐธรรมนูญ,3. พรรคการเมือง
Publishสุนทรออฟเซ็ท
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleสังคมไทยหลังใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หนึ่งปีครึ่งหลังใช้รัฐธรรมนูญ ใครได้ใครเสีย
CallNumber342
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. การมีส่วนร่วมของประชาชน
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 ฉบับรับฟังความคิดเห็น
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ,3. ไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Publishองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย (ทุกฉบับ)
CallNumber342.593
Authorนคร พจนวงพงษ์
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
Publishขวัญนคร
YearOfPrint2550
Result 1 items.