กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รัฐธรรมนูญ. พบจำนวนทั้งสิ้น 26 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย
เลขเรียก342.07
ผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์
หัวเรื่อง1. กฎหมายกับการเมือง2. รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ,3. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งคณะ ส.ส.ร.
หัวเรื่อง1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2550
เลขเรียก342.05
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสุรพล ศรีวิทยา
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับบใหม่
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูถัมภ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญไทย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. ไทย -- รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ,3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง หลักความได้สัดส่วนในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐ ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศึกราช 2550)
เลขเรียก352.076
ผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การยุบพรรคการเมือง โดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก352.213
ผู้แต่งปริญญา เทวานฤมิตรกุล
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระข้อสังเกตของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เลขเรียก342
ผู้แต่งคณะกรรมการณรงค์เพื่อการปฏิบัติรูปการเมือง
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฎิรูปการเมือง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งวิษณุ เครืองาม
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ,3. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องConstitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งThe Secretariat of the House of Repreentative
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ,3. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์The Secretariat of the House of Repreentatives
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องภาพรวมของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.9593
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ,3. รัฐธรรมนูญไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2475-2549)
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. กฏหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. กฏหมายรัฐธรรมนูญ,3. พรรคการเมือง
สำนักพิมพ์สุนทรออฟเซ็ท
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมไทยหลังใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หนึ่งปีครึ่งหลังใช้รัฐธรรมนูญ ใครได้ใครเสีย
เลขเรียก342
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. การมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 ฉบับรับฟังความคิดเห็น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ,3. ไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย (ทุกฉบับ)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งนคร พจนวงพงษ์
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์ขวัญนคร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม