กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รัฐประศาสนศาสตร์ - - ภูมิหลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายในทศวรรษใหม่
เลขเรียก350
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิ2. รัฐประศาสนศาสตร,3. การบริหา,4. พฤติกรรมองค์กา,5. รัฐประศาสนศาสตร์ - - ภูมิหลั
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 3 เล่ม