Main Back

Search รัฐวิสาหกิจ - - ไทย. Resualt 3 Items

Titleคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555
CallNumber657.458
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subject1. การตรวจสอบภายใน2. การตรวจสอบบัญชี,3. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleรวมเล่มไขปัญหาแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
CallNumber351.009
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
Subject1. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - ไทย
Publishรวีกร
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับรัฐบาลไทย ปีงบประมาณ 2539
CallNumber351.009
Authorฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
Subject1. รัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.