กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รัฐวิสาหกิจ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การตรวจสอบบัญชี,3. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมเล่มไขปัญหาแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก351.009
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์รวีกร
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับรัฐบาลไทย ปีงบประมาณ 2539
เลขเรียก351.009
ผู้แต่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม