Main Back

Search รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร. Resualt 3 Items

Titleหนังสือที่ระลึกครบรอบ 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Subject1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร,3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - - รายงานประจำปี,4. หนังสือที่ระลึก
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล Guidelines on Effective Function of The Board of Directors of State-Owned Enterprise
CallNumber352.266
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subject1. รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleคู่มือการกำกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้านกฎหมายและระเบียบรัฐวิสาหกิจ 2550
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subject1. รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2550
Result 1 items.