Main Back

Search รัฐวิสาหกิจ. Resualt 9 Items

Titleพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
CallNumber342.593
Authorสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
Subject1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ
Publishกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleสาระน่ารู้การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
CallNumber338.925
Authorสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
Subject1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ
Publishมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
CallNumber352.02
Authorกระทรวงการคลัง
Subject1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ2. รัฐวิสาหกิจ
Publishสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleรัฐวิสาหกิจ พลังขับเคลื่อน...สู่อนาคต
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subject1. รัฐวิสาหกิจ
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
CallNumber351
Authorฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Subject1. รัฐวิสาหกิจ
Publishอุดมศึกษา
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแนวทางปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subject1. รัฐวิสาหกิจ
Publishกราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
CallNumber350
Authorกระทรวงการคลัง
Subject1. รัฐวิสาหกิจ
Publishกระทรวงการคลัง
YearOfPrint2544
Result 2 items.
Titleแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
CallNumber351.025
Authorสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. รัฐวิสาหกิจ2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. การประเมิน
Publishสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับรัฐบาลไทย ปีงบประมาณ 2539
CallNumber351.009
Authorฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
Subject1. รัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.