กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รัฐวิสาหกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก338.925
ผู้แต่งสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก352.02
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ2. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐวิสาหกิจ พลังขับเคลื่อน...สู่อนาคต
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก351
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์อุดมศึกษา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์กราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก350
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
เลขเรียก351.025
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. การประเมิน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับรัฐบาลไทย ปีงบประมาณ 2539
เลขเรียก351.009
ผู้แต่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม