Main Back

Search ราชการพลเรือน. Resualt 4 Items

Titleรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558
CallNumber352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Subject1. ระบบราชการ - - ไทย2. ราชการพลเรือน
Publish
YearOfPrint2558
Result 1 items.
Titleรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2550
CallNumber352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
Subject1. ระบบราชการ2. ราชการพลเรือน
Publishสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2556
CallNumber352.63
Authorสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร.
Subject1. ระบบราชการไทย - - ไท2. ราชการพลเรือน,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
Publishศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleข้าราชากรพลเรือนดีเด่นประจำปี 2548
CallNumberสร 352.63
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. ราชการพลเรือน2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2548
Result 1 items.