กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ราชการพลเรือน. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2550
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. ราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2556
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการไทย - - ไท2. ราชการพลเรือน,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชากรพลเรือนดีเด่นประจำปี 2548
เลขเรียกสร 352.63
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ราชการพลเรือน2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม