กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รายงานประจำปี 255 พบจำนวนทั้งสิ้น 82 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมการขนส่งทางอากาศ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
หัวเรื่อง1. กรมการขนส่งทางอากาศ - - รายงานประจำปี2. รายงานประจำปี 2550
สำนักพิมพ์กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี2. รายงานประจำปี 25,3.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2552 กรมสรรพสามิต
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต
หัวเรื่อง1. กรมสรรพสามิต - - รายงานประจำปี2. รายงานประจำปี 25,3.
สำนักพิมพ์กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 กรมสรรพากร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพากร
หัวเรื่อง1. กรมสรรพากร- -รายงานประจำปี2. รายงานประจำปี 25,3.
สำนักพิมพ์กรมสรรพากร
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 กรมสรรพากร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพากร
หัวเรื่อง1. กรมสรรพากร- -รายงานประจำปี2. รายงานประจำปี 25,3.
สำนักพิมพ์กรมสรรพากร
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การคลัง - - รายงานประจำปี2. รายงานประจำปี 2550
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน): ความงามแห่งดุลยภาพ
เลขเรียกรป 665.5
ผู้แต่งปตท.
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. บริษัทปิโตรเลียม - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ปตท.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ไทภูมิ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมทรัพยากรน้ำ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กรมทรัพยากรน้ำ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กรมที่ดิน - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กรมสรรพสามิต - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กรมสรรพสามิต - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมสรรพากร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพกร
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กรมสรรพากร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมสรรพากร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการเท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. การกีฬาแห่งประเทศไทย - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ยูเนี่ยนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 การประปาส่วนภูมิภาค
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งการประปาส่วนภูมิภาค
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. การประปาส่วนภูมิภาค - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์การประปาส่วนภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมศุลกากร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. รายงานประจำปี - - กรมศุลกากร
สำนักพิมพ์กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. โรงงานยาสูบ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. ศาลยุติธรรม - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. ศูนย์รายงานประจำปี 2550,3. ศูนย์บริการประชาชน - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเท๕โนโลยี (วท.)
เลขเรียกรป
ผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายงานประจำปี 2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 ศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สไตร์ครีเอทีฟเฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานอัยการสูงสุด
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานอัยการสูงสุด
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานอัยการสูงสุด - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานอัยการสูงสุด
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์พลอยมีเดีย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมที่ดิน - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมสรรพสามิต - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงาน กสจ.
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงาน กสจ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการเท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. การกีฬาแห่งประเทศไทย - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 การประปาส่วนภูมิภาค
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งการประปาส่วนภูมิภาค
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. การประปาส่วนภูมิภาค - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์การประปาส่วนภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์โล้วเฮงหมงมีเดีย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 ศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. ศาลรัฐธรรมนูญ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์เพจ เมคเกอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กระทรวงการคลัง- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งโรงงานยาสูบ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. โรงงานยาสูบ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 สำนักงานอัยการสูงสุด
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานอัยการสูงสุด
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานอัยการสูงสุด - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์บางกอกบล๊อก
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 กรมการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมการท่องเที่ยว- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กระทรวงการคลัง- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. รัฐสาหกิจ- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 ศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. ศาลรัฐธรรมนูญ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 สภาพัฒนาการเมือง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสภาพัฒนาการเมือง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สภาพัฒนาการเมือง- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สภาพัฒนาการเมือง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กระทรวงพาณิชย์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กระทรวงพาณิชย์ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กระทรวงพาณิชย์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม