Main Back

Search วัฒนธรรม. Resualt 5 Items

Titleสังคม วัฒนธรรม และ การบริหารแบบไทย
CallNumber306
Authorไพบูลย์ ช่างเรียน
Subject1. การจัดการ2. วัฒนธรรม,3. ไทย - - อารยธรรม
Publishเสมาธรรม
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleวัฒนธรรมนานาชาติ
CallNumberย ย
Authorบอกซ์, คิวริออซิตี้
กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์,แปล
Subject1. ความเป็นอยู่และประเพณี2. วัฒนธรรม
Publishนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleวัฒนธรรม : บทบาทใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์
CallNumber306
Authorนิคม มูสิกะคามะ
Subject1. วัฒนธรรม
Publishรุ่งศิลป์การพิมพ์
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleคู่มือการบริหารจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ของ ภาคีเครือข่ายดำเนินงานวัฒนธรรม
CallNumber306
Authorสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. วัฒนธรรม
Publishโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleสังคม วัฒนธรรม และการบริหารแบบไทย
CallNumber306
Authorไพบูลย์ ช่างเรียน
Subject1. วัฒนธรรม2. การบริหารการพัฒนา - - ไทย
Publishเอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint2539
Result 1 items.