กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วัฒนธรรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสังคม วัฒนธรรม และ การบริหารแบบไทย
เลขเรียก306
ผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. วัฒนธรรม,3. ไทย - - อารยธรรม
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมนานาชาติ
เลขเรียกย ย
ผู้แต่งบอกซ์, คิวริออซิตี้
กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์,แปล
หัวเรื่อง1. ความเป็นอยู่และประเพณี2. วัฒนธรรม
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม : บทบาทใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์
เลขเรียก306
ผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ
หัวเรื่อง1. วัฒนธรรม
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ของ ภาคีเครือข่ายดำเนินงานวัฒนธรรม
เลขเรียก306
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. วัฒนธรรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคม วัฒนธรรม และการบริหารแบบไทย
เลขเรียก306
ผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน
หัวเรื่อง1. วัฒนธรรม2. การบริหารการพัฒนา - - ไทย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม