กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิชัย วิทวัสการเวช - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารงานการพิมพ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชัย วิทวัสการเวช
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. วิชัย วิทวัสการเวช - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม