กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิทยานิพนธ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 47 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTHE COMPARISON THE QUALITY OF SERVICE BETWEEN TOT AND TRUE
เลขเรียกT.
ผู้แต่งORAWAN TECHAPANYO
หัวเรื่อง1. Orawan Techapranyo - - วิทยานิพนธ์2. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์LEGTURER
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย
เลขเรียก340.072
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - วิจัย2. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโครงการโฉนดชุมชนไปแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกานดา สุขประเสริฐ
หัวเรื่อง1. การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ2. วิทยานิพนธ์,3. กานดา สุขประเสริฐ- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
เลขเรียก351.187
ผู้แต่งประเวศน์ มหารัตน์สกุล
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - วิจัย - - วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์พิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของนโยบายโครงการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งวชิระ บัวมาศ
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - วิจัย - - วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินราคาที่ดินไม่ติดทาง : กรณีศึกษาจังหวัดอ่างทอง
เลขเรียก
ผู้แต่งกุลชารัตน์ คำสุข
หัวเรื่อง1. กุลชารัตน์ คำสุข2. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานวิจัย เรื่องความสัมพันธภาพรูปสามเหลี่ยมที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในยุคสงครามเย็น
เลขเรียก
ผู้แต่งธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน
หัวเรื่อง1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ2. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการโครงแปลงสินทรัพย์เป็นทน ประเภทสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ : กรณีศึกษา จังหวัดยโสธร
เลขเรียก
ผู้แต่งกังวาน จึงธีรพานิช
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : A study of the State of the art and the direction of infounation technology research
เลขเรียก
ผู้แต่งอัศนีย์ ก่อตระกูล
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. technology,3. information,4. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์อาร์ตแนด์พาร์ท อัพเดท
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการออมและความต้องการธนาคารอิสลามของครัวเรือนไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งวิทยา ปะดุกา
หัวเรื่อง1. วิทยา ปะดุกา2. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์วิทยา ปะดุกา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Comparison the Quality of Service
เลขเรียก
ผู้แต่งOrawan Techapanyo
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์Center for Technology of Information system Management
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โครงการศึกษาปัจจัยและตัวแปรที่มีผลต่อมูลค่าที่ดินแปลงมาตรฐาน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริการของสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งสมชาย สันติสุทธิ์
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินความเห็นเบื้องต้นของผู้ใช้บริการรถประจำทางสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคาต่ำกว่า 1 บาท
เลขเรียก
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขเรียก
ผู้แต่งภวัต เบญจมสุทิน
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ กันต์พิชชา คำพิลา 2553
เลขเรียก
ผู้แต่งกันต์พิชชา คำพิลา
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. กันต์พิชชา คำพิลา- -วิทยานิพนธ์,3. ปัจจัยทางการตลาด
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมธนารักษ์ (ส่วนกลาง) กาญจนา หอมนาน ปีการศึกษา 2551
เลขเรียก
ผู้แต่งกาญจนา หอมนาน
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. กาญจนา หอมนาน- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทัศนคติของบุคลากรต่อการบริหารงานองค์การราชการ ศึกษาเฉพาะกรณี : กรมธนารักษ์ โดย นิตย์รดี เรียบร้อยเจริญ
เลขเรียก
ผู้แต่งนิตย์รดี เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. การบริหารงานองค์การราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทัศนคติของผู้เช่าอาคารราชพัสดุจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งขวัญเมือง เณรบำรุง
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ขวัญเมือง เณรบำรุง- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การศึกษาอิสระสำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง การศึกษาสร้างแบบจำลองการหามูลค่าตลาดของที่ดินคราวละมากแปลงในเขตบางเขน
เลขเรียก
ผู้แต่งจิรชาติ แต่พงษ์โสรัถ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. จิรชาติ แต่พงษ์โสรัถ- -วิทยานิพนธ์,3. การหามูลค่าตลาด
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ โดย ชวนพิศ ทองใบ
เลขเรียก
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ชวนพิศ ทองใบ- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการรับรองสิทธิโดยการจัดให้ผู้ถือครองเช่าที่ราชพัสดุ แปลงอ่างเก็บน้ำชลประทานลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพลกฤต เมณฑกานุวงษ์
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. เช่าที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านลาดพร้าว 1 ในพื้นที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวณัฐนรี คงจันทร์
เลขเรียก
ผู้แต่งณัฐนรี คงจันทร์
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ณัฐนรี คงจันทร์ - - วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งณัตชากีรติป์ อภิรักษ์ธนกุล
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ณัตชากีรติป์ อภิรักษ์ธนกุล- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป TPOS ของเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการสูญเสียรายได้ กำไรและการเสียโอกาสในการทำงานของผู้เข้าร่วมการชุมนุมกลุ่มเสื้อหลากสี
เลขเรียก
ผู้แต่งสุรีเพ็ญ โชติการ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ทัศนคติของประชาชนต่อการสูญเสียรายได้
สำนักพิมพ์พัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประเมินผลระบบการประเมินผลการปฎิบัติของราชการตามพระราชบัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551ที่มีต่อราชการกรมธนารักษ์ (ส่วนกลาง)
เลขเรียก
ผู้แต่งทิพาพรรณ อิ่มสุ่น
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ทิพาพรรณ อิ่มสุ่น- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐศึกษากรณีที่ดินราชพัสดุ แปลงเรือนจำกลางคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก
ผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงการบ้านมั่งคงในที่ราชพัสดุบริเวณชุมชนบางบัว (หลังกองการภาพ)และชุมชนบ้านบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งอรทัย จงเจริญ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. บ้านมั่งคงในที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการมีงานทำในชนบทเพื่อรองรับแรงงานกลับท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
เลขเรียก
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. เบญจวรรณ สร่างนิทร - - วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีการบริหารจัดการที่ราชพัสดุกรณีการจัดให้คนต่างด้าวเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งปัญญา ชายเกตุ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ปัญญา ชายเกตุ- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานสารบรรณของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพจนา สท้อนดี
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. พจนา สท้อนดี- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุแปลงบึงพาด ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพรพรรณณี วงษ์วารี
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. พรพรรณณี จิรไกรศิริ - - วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ำของรายได้ในภาคเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีปัจจัยด้านพฤติกรรมการก่อหนี้
เลขเรียก
ผู้แต่งทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. พฤติกรรมการก่อหนี้
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระ
เลขเรียก
ผู้แต่งพิชามญชุ์ บุญเกตุ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. พิชามญชุ์ บุญเกตุ- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศึกษาแนวทางการลงทุนสร้างทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในที่ราชพัสดุกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.102 อำเภอเมืองขอนแก่น มนพัทธ์ เหรียญกลางกุล
เลขเรียก
ผู้แต่งมนพัทธ์ เหรียญกลางกุล
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. มนพัทธ์ เหรียญกลางกุล- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการแก้ไขปัญหาบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ (ที่ราชพัสดุ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ระบบภูมิสารสนเทศ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มศักยภาพพื้นที่อาคารเก่า กรณีศึกษาโรงภาษีร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งเสาวณีย์ ตั้งจิตต์วัฒนา
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. โรงภาษีร้อยชักสาม
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงสำหรับที่อยู่อาศัยโดยวิธีการใช้ค่าตัวคูณความลึกกับวิธีการทำด้วยมือกรณีศึกษาเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งวลาวัลย์ วีระกุล
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. วลาวัลย์ วีระกุล - - วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาภาวะผู้นำของข้าราชการกรมธนารักษ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งวาสนา ศักดิ์ธานี
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. วาสนา ศักดิ์ธานี- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการจัดสรรที่ดิน : ศึกษากรณีปัญหาการจัดตั้งและการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
เลขเรียก
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. วาสินธิ์ นนทสิน - - วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความต้องการบ้านเอื้ออาทรของบุคลากรกองทัพเรือในที่ราชพัสดุแปลงฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งศิริมา ธรรมโชโต
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ศิริมา ธรรมโชโต - - วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าบนที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ {34}เบญจกิติ{34} ส่วนที่ 1 บริเวณโรงงานยาสูบโดยความร่วมมือระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ กองทัพบก
เลขเรียก
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. สวนเบญจกิติ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโครงการวินัยสัญจรของกรมธนารักษ์ไปปฎิบัติ
เลขเรียก
ผู้แต่งอัญชลีพร ผนวกสุข
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. อัญชลีพร ผนวกสุข- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งอาทร สิงห์เถื่อน
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. อาทร สิงห์เถื่อน- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องตัวแปรที่มีผลต่อการจำแนกกลุ่มอาคารชุดอาศัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินราคา
เลขเรียก
ผู้แต่งเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. เอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม