กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,3. กฎหมายปกครอง,4. คำสั่งทางปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นคณะกรรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545)
เลขเรียก342
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สำนักกฏหมายปกครอง
หัวเรื่อง1. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม