Main Back

Search วิธีพิจารณาคดีปกครอง. Resualt 16 Items

Titleสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุด สารพันปัญหาคดีปกครอง
CallNumber342.06
Authorสำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. กฎหมายปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishสำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleกว่าจะมาเป็น..ศาลปกครอง
CallNumber342.0664
Authorอักขราทร จุฬารัตน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 3
CallNumberอ 342.0664
Authorศาลปกครอง, สำนักงาน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2553
CallNumber342.06
Authorสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. สำนักงานศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุด สารพันปัญหาคดีปกครอง
CallNumber342.06
Authorมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
Subject1. กฎหมายปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishโรงพิมพ์ดอกเบี้ย
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุด สารพันปัญหาคดีปกครอง
CallNumber342.06
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. กฏหมายปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishวูเนน
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumber342.593
Authorพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Subject1. การปกครองท้องถิ่น - - คดี2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleเรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิดพิชิตปมปัญหา by ลุงธรรม
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. คดีปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2555
Result 3 items.
Titleเรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิดพิชิตปมปัญหา by ลุงธรรม เล่ม 2
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. คดีปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2556
Result 2 items.
Titleพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleเมื่อฉันฟ้องทนายความจนถึงที่สุด
CallNumber342.066
Authorวิวันดา
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishเคล็ดไทย
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ คดีพิพากเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. 2545 -พ.ศ. 2547
CallNumber342.066
Authorสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
CallNumber352.59
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleกว่าจะมาเป็น...ศาลปกครอง
CallNumber342.0664
Authorอักขราทร จุฬารัตน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishดิน ดีไซน์
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 2
CallNumberอ 342.0664
Authorศาลปกครอง, สำนักงาน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 4
CallNumberอ 342.0664
Authorศาลปกครอง, สำนักงาน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2556
Result 1 items.