กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 253 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กลอน2. กวีนิพนธ์ไทย,3. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 25,4.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของแผ่นดิน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. ศรีนครินทรบรมราชชนนี,สมเด็จพระ,2443 - 252. ,3. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 25,4.
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก393.2
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 252. ,3. พิธีศพ,4. ฌาปนกิจ,5. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เล่ม 1
เลขเรียก393.2
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 252. ,3. พิธีศพ,4. ฌาปนกิจ,5. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
หัวเรื่อง1. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 252. ,3. ศรีนครินทรบรมราชชนนี,สมเด็จพระ,2443 - 25,4.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 5 เล่ม