Main Back

Search ศาลปกครอง. Resualt 33 Items

Titleหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ
CallNumber342.06
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. กฎหมายปกครอง2. ศาลปกครอง,3. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,4. การบริหารรัฐกิจ
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2551
Result 3 items.
Titleกฎหมายปกครองและคดีปกครองสำหรับประชาชน
CallNumber342.06
Authorสุชาติ เวโรจน์
Subject1. กฎหมายปกครอง2. ศาลปกครอง,3. คดีปกครอง
Publishแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleรวมข้อกฎหมายศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2547
CallNumber342.593
Authorมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
Subject1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ศาลรัฐธรรมนูญ,3. ศาลปกครอง
Publishแอล. ที. เพรส
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการอุทธรณ์พิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
CallNumberผลงาน
Authorรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
Subject1. รุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ - - ผลงาน2. ศาลปกครอง
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleศาลปกครอง : ความเห็นทางวิชาการ
CallNumber342.066
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. ศาลปกครอง
Publishประชาชน
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2550
CallNumber342.06
Authorสำนักนโยบายและแผน สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2551
Result 3 items.
Titleข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง
CallNumber342.06
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง
Publishเกท เวอร์ค
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เรื่อง เขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง
CallNumber342.066
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. ศาลปกครอง
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleศาลปกครองแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
CallNumber342.06
Authorศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง
Publishดิน ดีไซน์
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
CallNumber342.066
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. ศาลปกครอง
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleศาลปกครองกับการดำเนินงานของตำรวจ
CallNumber342.066
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. ศาลปกครอง
Publishโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2
CallNumber342.06
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง - - คดีและการสู้คดี,3. การบริหารรัฐกิจ
Publishประชาชน
YearOfPrint2552
Result 2 items.
Titleหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 3
CallNumber342.06
Authorสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,3. การบริหารรัฐกิจ
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5
CallNumber342.06
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,3. การบริหารรัฐกิจ
Publishเอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์
YearOfPrint2556
Result 3 items.
Titleหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2
CallNumber342.06
Authorสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง- -คดีและการสู้คดี
Publishประชาชน
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleรวมกฎหมายสำหรับข้าราชการกรมศุลการกร
CallNumber342.06
Authorมานิต วิทยาเต็ม
Subject1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง
Publishกรมศุลกากร
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ คดีพิพากเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการรอนสิทธิ พ.ศ. 2545 -พ.ศ. 2547
CallNumber342.066
Authorสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. คดีปกครอง
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544)
CallNumber342.066
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครอง
CallNumber342.06
Authorอักขราทร จุฬารัตน
Subject1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย,6. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบบังคับ
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2554
Result 3 items.
Titleสรุปแนวทางการปฎิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2554
CallNumber342.0664
Authorสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
Publishสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ.2544 - พ.ศ.2552) เล่มที่ 1
CallNumberอ 342.0664
Authorศาลปกครอง, สำนักงาน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย,3. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleเมื่อฉันฟ้องทนายความจนถึงที่สุด
CallNumber342.066
Authorวิวันดา
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishเคล็ดไทย
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ คดีพิพากเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. 2545 -พ.ศ. 2547
CallNumber342.066
Authorสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
CallNumber352.59
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleกว่าจะมาเป็น...ศาลปกครอง
CallNumber342.0664
Authorอักขราทร จุฬารัตน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishดิน ดีไซน์
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 4
CallNumberอ 342.0664
Authorศาลปกครอง, สำนักงาน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 2
CallNumberอ 342.0664
Authorศาลปกครอง, สำนักงาน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค
CallNumber342.06
Authorสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการ
Subject1. ศาลปกครอง2. ศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishเซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง
CallNumber343.040
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. ศาลปกครอง -- ประวัติ,3. ศาลปกครอง -- การบริหาร,4. ศาลปกครอง -- อาคาร,5. กฎหมายปกครอง
Publishดิน ดีไซน์
YearOfPrint2552
Result 2 items.
Titleรวมข้อกฎหมายศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2546
CallNumber342.593
Authorมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
Subject1. ศาลรัฐธรรมนูญ - - คำวินิจฉัย2. ศาลปกครอง,3. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
Publishแอล. ที. เพรส
YearOfPrint00
Result 1 items.
Titleสรุปหลักปฎิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2548 (ครึ่งปีหลัง)
CallNumber342.066
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. สำนักงานศาลปกครอง2. ศาลปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉันของศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2556
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. สำนักงานศาลปกครอง2. ศาลปกครอง,3. ศาลปกครอง - - คำวินิจฉัย
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2556
Result 1 items.