กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศาลปกครอง. พบจำนวนทั้งสิ้น 33 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ศาลปกครอง,3. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,4. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายปกครองและคดีปกครองสำหรับประชาชน
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสุชาติ เวโรจน์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ศาลปกครอง,3. คดีปกครอง
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมข้อกฎหมายศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2547
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ศาลรัฐธรรมนูญ,3. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอุทธรณ์พิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
หัวเรื่อง1. รุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ - - ผลงาน2. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครอง : ความเห็นทางวิชาการ
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2550
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักนโยบายและแผน สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์เกท เวอร์ค
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เรื่อง เขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครองแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์ดิน ดีไซน์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครองกับการดำเนินงานของตำรวจ
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง - - คดีและการสู้คดี,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 3
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง- -คดีและการสู้คดี
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายสำหรับข้าราชการกรมศุลการกร
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิต วิทยาเต็ม
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์กรมศุลกากร
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ คดีพิพากเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการรอนสิทธิ พ.ศ. 2545 -พ.ศ. 2547
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. คดีปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544)
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย,6. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบบังคับ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปแนวทางการปฎิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2554
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ.2544 - พ.ศ.2552) เล่มที่ 1
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อฉันฟ้องทนายความจนถึงที่สุด
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งวิวันดา
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ คดีพิพากเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. 2545 -พ.ศ. 2547
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เลขเรียก352.59
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกว่าจะมาเป็น...ศาลปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์ดิน ดีไซน์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 4
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 2
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการ
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง
เลขเรียก343.040
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ศาลปกครอง -- ประวัติ,3. ศาลปกครอง -- การบริหาร,4. ศาลปกครอง -- อาคาร,5. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ดิน ดีไซน์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมข้อกฎหมายศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2546
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ - - คำวินิจฉัย2. ศาลปกครอง,3. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์00
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปหลักปฎิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2548 (ครึ่งปีหลัง)
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. สำนักงานศาลปกครอง2. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉันของศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2556
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. สำนักงานศาลปกครอง2. ศาลปกครอง,3. ศาลปกครอง - - คำวินิจฉัย
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม