กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศิลปกรรมไทย - - ประวัติ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการอบรมและศึกษาดูงานศิลปกรรมโบราณและแหล่งผลิตงานช่างศิลปกรรมไทย ณ สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2556
เลขเรียกอป 745.5
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ช่างฝีมือ - - ไท2. ช่างศิลปะ - - ไท,3. ศิลปกรรมไทย - - ประวัต,4. ศิลปกรรม - - ไทย - ประวัต,5. ศิลปกรรมไท,6. ศิลปหัตถกรรมไท
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม