กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป เกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
เลขเรียกสร 342.08
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สตร2. สตรี - - สถานภาพทางกฎหมาย - - ไท,3. การเลือกปฏิบัติต่อสตรี - - ไท,4. การเลือกปฏิบัติต่อเสร,5. สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยช,6. การเลือกปฏิบัติทางเพ,7. สิทธิมนุษยชน - - การคุ้มครอ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม