กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ผู้ขอเข้ารับการประเมินตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. คุณสมบัติและผลงาน2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุกับปัญหาการชำระภาษีโรงเรือน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุโดยการดำเนินคดีทางศาล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานที่ราชพัสดุกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกp0010
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม