กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สวัสดิการลูกจ้าง. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลขเรียก344.024
ผู้แต่งสำนักงาน กสจ.
หัวเรื่อง1. กองทุนเงินสะสม2. สวัสดิการลูกจ้าง,3. ค่าทดแทน
สำนักพิมพ์สำนักงาน กสจ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลักษณะการจ้างและสภาพการทำงานของแรงงานในกิจการขนส่งทางบก : โครงการวิจัย
เลขเรียก388.34
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางบก2. แรงงาน,3. การทำงาน,4. ความปลอดภัย,5. สวัสดิการลูกจ้าง
สำนักพิมพ์แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม