กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สังกัด ส่วนการเงิน สำนักการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทดรองราชการจากเงินนอกงบประมาณ (เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปิยพรรณ สุขสมบัติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. สังกัด ส่วนการเงิน สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและขอเบิกเงินงบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย เพื่อการบริหารงานประจำ หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ โครงการสำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง วงเงิน 17000000 บาท ผ่านระบบ GFMIS
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปิยพรรณ สุขสมบัติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. สังกัด ส่วนการเงิน สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม