กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สัญญา. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสัญญาของรัฐ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งจุลสิงห์ วสันต์สิงห์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายนิติกรรม - สัญญา
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา
เลขเรียก346.01
ผู้แต่งอัครวิทย์ สุมาวงศ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- นิติกรรม2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารรวบรวมสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
เลขเรียก690
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง2. สัญญา
สำนักพิมพ์เทคโนโลยี่ แอสโซซิเอชั่น
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ
หัวเรื่อง1. สัญญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง108 สัญญาธุรกิจ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งอดุล ขาวละออ
หัวเรื่อง1. สัญญา2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม
สำนักพิมพ์ธรรมนิติ เพรส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม