กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณผ่านระบบ GFMIS โดยเครื่อง Terminal
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกนกพร นุ่มดี
หัวเรื่อง1. กนกพร นุ่มดี - - ผลงา2. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญกา,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนประมาณการรายจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งเอมอร ชมภูงาม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. สังกัดฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำคู่มือการขออนุมัติและการโอนขายบิลเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ผ่านระบบ GFMIS
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งเอมอร ชมภูงาม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. สังกัดฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทดรองราชการจากเงินนอกงบประมาณ (เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปิยพรรณ สุขสมบัติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. สังกัด ส่วนการเงิน สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและขอเบิกเงินงบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย เพื่อการบริหารงานประจำ หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ โครงการสำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง วงเงิน 17000000 บาท ผ่านระบบ GFMIS
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปิยพรรณ สุขสมบัติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. สังกัด ส่วนการเงิน สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำ Flow chart รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขเรียกPO010
ผู้แต่งณิชชา ยอดดำเนินชนน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญกา2. สังกัด ส่วนพัสดุ 2 สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (Cupro - nickel) ชนิดราคา 20 บาท โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 20794387.88 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO010
ผู้แต่งณิชชา ยอดดำเนินชนน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญกา2. สังกัด ส่วนพัสดุ 2 สำนักการคลั,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
เลขเรียกPO010
ผู้แต่งชไมพร พรหมเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศ2. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดง ไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 25 สตางค์ จำนวน 150000000 เหรียญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียกPO010
ผู้แต่งชไมพร พรหมเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศ2. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม