กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสื่อที่ระลึกพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทอดถวาย ณ วัดป่าโมกวิหาร จังหวัดอ่างทอง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. กฐิน2. กฐินพระราชทาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนตรวจเงินแผ่นดิน : หนังสือครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 91 ปี
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งจารุวรรณ เมณฑกา
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักงานตรวจตราเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกฉบับพิเศษ 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน2. การตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ส691ห
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2
เลขเรียก325.1
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์ซิสเต็ม โฟร์ กราฟฟิคส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม