กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 : 14th International Anit-Corruption Conference
เลขเรียก364.1323
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การฉ้อราษฎร์บังหลวง - - ไทย2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ,3. การประชมุนานาชาติ,4. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์โพสต์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม