กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อรองรับผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อนที่ต้องการยกฐานะนิคมที่ตนอยู่อาศัยห้เป็นชุมชนปกติ กรณีศึกษาการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุนิคมโรคเรื้อนฝายแก้ว แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.530 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพิพัฒน์ รัตนวงศ์ไชย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุนิคมโรคเรื้อนฝายแก้ว แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.530 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตรตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ จำนวน 35 ราย 57 แปลง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพิพัฒน์ รัตนวงศ์ไชย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลป่าเลาและตำบลเสดียง อำเภอเมืองเพ็ชรบูรณ์ จังหวัดเพ็ชรบูรณ์ พุทธศักราช 2484
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม