กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น และอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งวิลาวัลย์ ไชยเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการจัดทำเงินประกันสัญญาเช่าให้ถูกต้องตรงกันตามระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่ากับเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS โดยโปรแกรม Microsoft Excel
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งวิลาวัลย์ ไชยเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม