กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานปฏิรูปที่ดิน - - กฎหมาย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม
หัวเรื่อง1. การปฎิรูปที่ดิน2. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน - - กฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม