กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม