กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุภานี สุวรรณรัตน์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนรายได้ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผู้ได้รับสิทธิผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุริยาวุฒิ แสงหาญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำคูคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ จำนวน 12 ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุริยาวุฒิ แสงหาญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกบนที่ดินราชพัสดุ (เกาะเสม็ด)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุภัทรชัย เสาร์แดน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรินทรา มีชูวาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ราษฎรผู้อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุบริเวณริมขอบสระเก็บน้ำพระราม 9 ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรินทรา มีชูวาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,4. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ขอนำที่ราชพัสดุไปจัดให้บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด หรือ ดีไอเอเอช เช่าเพื่อดำเนินกิจการโรงแรมอมารี ดอนเมือง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกุสุมา ทรงผาสุก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธย,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงเกาะกูด จังหวัดตราด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปัญญา ชายเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานแบบครบวงจร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปัญญา ชายเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอรทัย จงเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได้ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการโต้แย้งการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริเวณสนามบินดอนเมือง ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอรทัย จงเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได้ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม