Main Back

Search สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ Resualt 1 Items

Titleแนวทางปฏิบัติในการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด ตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติธรรม พ.ศ. 2535 หมวด 3 ข้อ 24
CallNumberPO002
Authorกัญจน์ชญา เทวภักดิ์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.