Main Back

Search สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ Resualt 17 Items

Titleแนวทางการพัฒนาการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
CallNumberPO027
Authorชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมธนารักษ์
CallNumberPO027
Authorชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 พื้นที่ดำเนินการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน (อำเภอบางขุนเทียน)
CallNumberPO002
Authorจันทิมา บุญแจ่ม
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleเทคนิคการตรวจสอบผลการเปรียบเทียบหน่วยที่ดินในบัญชีกำหนดมูลค่าถนน (ตาราง 3) กับกลุ่มที่ดินที่มีราคาซื้อขายในตารางการวิเคราะห์ราคาที่ดินเป็นรายกลุ่ม (ตาราง 2)
CallNumberPO002
Authorนริสา ขาวดี
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleเทคนิคการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic กรณีหมู่บ้านจัดสรรใหม่
CallNumberPO002
Authorปิณฑิรา แคนยุกต์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภา,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 พื้นที่ดำเนินการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน (อำเภอจอมทอง)
CallNumberPO002
Authorปิณฑิรา แคนยุกต์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาค ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleเทคนิคการสร้างฐานข้อมูลปัจจัยการเข้าถึง/ระยะทางของโครงการหมู่บ้านจัดสรร
CallNumberPO002
Authorจันทิมา บุญแจ่ม
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน อำเภอบางบอน)
CallNumberPO002
Authorสัญญา เงินส่งแสง
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleเทคนิคการตรวจสอบฐานข้อมูลแปลงที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงบนแผนที่ดิจิทัล โดยใช้ Area ของแปลงที่ดินมาสร้าง Primary Key ในการตรวจ
CallNumberPO002
Authorสัญญา เงินส่งแสง
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publish สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 พื้นที่ดำเนินการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว
CallNumberPO002
Authorจุรีภรณ์ บัวบาน
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 พื้นที่ดำเนินการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร
CallNumberPO002
Authorอภิญญาพร รื่นกลิ่น
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร
CallNumberPO002
Authorอภิญญาพร รื่นกลิ่น
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleเทคนิคการใช้ Application เพื่อการประเมินราคา
CallNumberPO002
Authorจุรีภรณ์ บัวบาน
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 297 อาคาร 17043 ห้องชุด
CallNumberPO002
Authorพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleการจัดทำฐานข้อมูลการประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
CallNumberPO002
Authorพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแนวทางปฏิบัติในการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด ตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติธรรม พ.ศ. 2535 หมวด 3 ข้อ 24
CallNumberPO002
Authorกัญจน์ชญา เทวภักดิ์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 518 อาคาร (219 อาคารชุด 81175 ห้องชุด)
CallNumberPO002
Authorกัญจน์ชญา เทวภักดิ์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.