กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิทธิของพลเมือง - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไทย2. สิทธิของพลเมือง - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
หัวเรื่อง1. สิทธิของพลเมือง - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ2. เสรีภาพ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม