กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิทธิของพลเมือง. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสิทธิชาวบ้าน ตอน ครอบครัวลุงมี
เลขเรียก347
ผู้แต่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กระบวนการยุติธรรม2. สิทธิของพลเมือง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรป และหลักการและแนวทางการสร้างพลวัดในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย2. สิทธิของพลเมือง
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
เลขเรียก323
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. สิทธิของพลเมือง2. เสรีภาพ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เลขเรียก323
ผู้แต่งวรทิพย์ มีมาก
ชีวินทร์ ฉายาชวลิต
หัวเรื่อง1. หน้าที่พลเมือง2. สิทธิของพลเมือง
สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม