กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิทธิมนุษยชน - - สินธิสัญญา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษย์ชน
เลขเรียก341.48
ผู้แต่งเสน่ห์ จามริก
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. สิทธิมนุษยชน - - สินธิสัญญา
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม