กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิทธิมนุษยชน - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้
เลขเรียก351.264
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก323.4
ผู้แต่งมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน - - ไทย
สำนักพิมพ์มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม