กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิทธิมนุษยชน. พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องดวงดาวที่ริมขอบแดน
เลขเรียก305.9
ผู้แต่งดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
หัวเรื่อง1. คนต่างด้าว2. สัญชาติ,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน
เลขเรียก323.1593
ผู้แต่ง กาญจนา นาคสกุล ...[และคนอื่น ๆ].
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 24702. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - สิทธิมนุษยชน,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.085
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. สิทธิมนุษยชน,3. คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิชุมชนของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน
เลขเรียก341.481
ผู้แต่งกิตติศักดิ์ ปรกติ
หัวเรื่อง1. สิทธิพลเมือง2. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษย์ชนในประเทศไทย ปี 2547 - 2550
เลขเรียก323.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนเส้นทางสู่สันติประชาธรรม : Human rights: a path towards santi pracha dhamma
เลขเรียก323.4
ผู้แต่งเสน่ห์ จามริก
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิมุนษยชน
เลขเรียก323.4
ผู้แต่งอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาที่ดิน : พื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติสึนามิ
เลขเรียก323.46
ผู้แต่งวสันต์ พานิช
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. ที่ดิน - - กรรมสิทธิ์,3. สึนามิ - - ไทย (ภาคใต้)
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประเทศไทยกับสันติภาพโลก
เลขเรียก327.1
ผู้แต่งศ.นายแพทย์ ประเวศ วะสี
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. สันติภาพ,3. Human rights
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษย์ชน
เลขเรียก341.48
ผู้แต่งเสน่ห์ จามริก
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. สิทธิมนุษยชน - - สินธิสัญญา
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553-2554
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. สิทธิมนุษยชน - - ประเทศไทย
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย:Thailand national standard and indicators on gender equality
เลขเรียก305.42
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
หัวเรื่อง1. สิทธิสตรี2. ความเสมอภาค,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์บิสิเนส อินฟอร์เมชั่น พับลิซิตี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขเรียกสร 303.4
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เสรีภาพ2. การพัฒนาสังคม,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม