Main Back

Search สึนามิ - - การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล. Resualt 1 Items

Titleการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิของประเทศไทย
CallNumber551.463
Authorสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Subject1. สึนามิ - - ภาพถ่ายทางอากาศ2. สึนามิ - - การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล,3. คลื่นทะเล,4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Publishสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
YearOfPrint2548
Result 1 items.