กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุชาติ ชัยจิตร์ - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุชาติ ชัยจิตร์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สุชาติ ชัยจิตร์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประวัติบุคคลเพื่อขอรับการประเมินในตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสุชาติ ชัยจิตร์
หัวเรื่อง1. สุชาติ ชัยจิตร์ - - ผลงาน2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์กองการเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสุชาติ ชัยจิตร์
หัวเรื่อง1. สุชาติ ชัยจิตร์ - - ผลงาน2. การสร้างและพัฒนาองค์กร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาดเชิงรุกที่ราชพัสดุ (Mangaement Lab) ผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว. โดย นายสุชาติ ชัยจิตร์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว.
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งสุชาติ ชัยจิตร์
หัวเรื่อง1. สุชาติ ชัยจิตร์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม