กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 1 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐแปลงพระราชกฤษฎีกา ฯ พ.ศ. 2481 ตามผลการประชุมของ กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งฤทัยวรรณ สหาวัตร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งฤทัยวรรณ สหาวัตร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความยินยอม การกำหนดราคาที่ดิน และการชำระราคาที่ดินให้กระทรวงการคลัง ตามนัยมาตรา 36/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวินัย อนันตวรางกูล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐแปลงพระราชกฤษฎีกา ฯ พ.ศ. 2481 ระวาง 4937 III 6048 (บางส่วน) จังหวัดกาญจนบุรี รวม 150 แปลง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวินัย อนันตวรางกูล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม