Main Back

Search หนังสือที่ระลึก. Resualt 15 Items

Titleหนังสือที่ระลึกครบรอบ 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Subject1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร,3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - - รายงานประจำปี,4. หนังสือที่ระลึก
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleประชุมประกาศตราประจำตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมมเกล้าเจ้าอยู่หัว
CallNumber929.7
Authorสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
Subject1. เครื่องหมายราชการ - รัชกาลที2. ,3. เครื่องหมายราชการไทย,4. หนังสือที่ระลึก
Publishสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Title60 ปี ปรีดี บุญยัง
CallNumberอส.
Authorครอบครัวบุญยัง
Subject1. ปรีดี บุญยัง - - ผลงาน2. หนังสือที่ระลึก
Publishครอบครัวบุญยัง
YearOfPrintภาพประกอบ
Result 3 items.
Titleยั่งยืนด้วยความพอเพียง
CallNumberอส.
Authorสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Subject1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2. หนังสือที่ระลึก
Publishดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleครบรอบ 84 ปี นายแพทย์ เสนอ อินทรสุขศรี
CallNumberอส.
Authorครอบครัวอินทรสุขศรี
Subject1. เสนอ อินทรสุขศรี, นายแพทย์2. หนังสือที่ระลึก
Publishวัชรินทร์การพิมพ์
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2548 ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2548
CallNumberอส.
Authorจุมพล มั่นหมาย
Subject1. หนังสือที่ระลึก
Publishสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleกระทรวงการคลังครบรอบ 100 ปี 14 เมษายน 2518
CallNumberอส.
Authorกระทรวงการคลัง
Subject1. หนังสือที่ระลึก
Publishกองการพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
YearOfPrint2518
Result 1 items.
Titleครบรอบ 40 ปี วันอสัญกรรม ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 8 ธันวาคทม 2546
CallNumberอส.
Authorจอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต์
Subject1. หนังสือที่ระลึก2. จอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต์ - - หนังสือที่ระลึก
Publishอรุณการพิมพ์
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleหนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ ปิยมหาราชนุสรณ์ 23 ตุลาคม 2545
CallNumberอส.
Authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Subject1. หนังสือที่ระลึก2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายบัณฑิต บุณยะปานะ ม.ป.ช. , ม.ว.ม. , ต.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 1 กันยายน 2536
CallNumberอส.
Authorพิลาศลักษณ์ บุณยะปานะ
Subject1. หนังสือที่ระลึก2. นายบัณฑิต บุณยะปานะ
PublishPapyrus
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท ธรรมรงค์ ปิณฑะรุจิ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันจันทรที่ 24 เมษายน 2543
CallNumberอส.
Authorครอบครัว พล.ต.ท.ธรรมวงศ์ ปิณฑะรุจิ
Subject1. หนังสือที่ระลึก2. พลตำรวจโท ธรรมรงค์ ปิณฑะรุจิ
Publishโอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
YearOfPrint
Result 1 items.
Title25 ปี วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
CallNumberอส.
Authorบุญเลิศ จันทราภาส
Subject1. หนังสือที่ระลึก2. วิทยาลัยแพทยศาสจร์พระมงกุฏเกล้า
Publishโอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Title5 ปี ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
CallNumberอส.
Authorศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
Subject1. หนังสือที่ระลึก2. วิสาหกิจขนาดกลาง
Publishศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2536
CallNumberอส.
Authorธีรพล ขุนเมือง
Subject1. หนังสือที่ระลึก2. ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
Publish
YearOfPrint
Result 1 items.
Title22 พฤษภาคม 2537
CallNumberอส.
Authorอรุณ ทัพพะรังสี
Subject1. หนังสือที่ระลึก2. อรุณ ทัพพะรังสี
Publishฤทธิศรีการพิมพ์
YearOfPrint
Result 1 items.