กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา หนังสือที่ระลึก. พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกครบรอบ 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หัวเรื่อง1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร,3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - - รายงานประจำปี,4. หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมประกาศตราประจำตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. เครื่องหมายราชการ - รัชกาลที2. ,3. เครื่องหมายราชการไทย,4. หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 ปี ปรีดี บุญยัง
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัวบุญยัง
หัวเรื่อง1. ปรีดี บุญยัง - - ผลงาน2. หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์ครอบครัวบุญยัง
ปีที่พิมพ์ภาพประกอบ
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องยั่งยืนด้วยความพอเพียง
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่อง1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2. หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบรอบ 84 ปี นายแพทย์ เสนอ อินทรสุขศรี
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัวอินทรสุขศรี
หัวเรื่อง1. เสนอ อินทรสุขศรี, นายแพทย์2. หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์วัชรินทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2548 ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2548
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งจุมพล มั่นหมาย
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงการคลังครบรอบ 100 ปี 14 เมษายน 2518
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปีที่พิมพ์2518
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบรอบ 40 ปี วันอสัญกรรม ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 8 ธันวาคทม 2546
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งจอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต์
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึก2. จอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต์ - - หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ ปิยมหาราชนุสรณ์ 23 ตุลาคม 2545
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึก2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายบัณฑิต บุณยะปานะ ม.ป.ช. , ม.ว.ม. , ต.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 1 กันยายน 2536
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งพิลาศลักษณ์ บุณยะปานะ
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึก2. นายบัณฑิต บุณยะปานะ
สำนักพิมพ์Papyrus
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท ธรรมรงค์ ปิณฑะรุจิ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันจันทรที่ 24 เมษายน 2543
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว พล.ต.ท.ธรรมวงศ์ ปิณฑะรุจิ
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึก2. พลตำรวจโท ธรรมรงค์ ปิณฑะรุจิ
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง25 ปี วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งบุญเลิศ จันทราภาส
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึก2. วิทยาลัยแพทยศาสจร์พระมงกุฏเกล้า
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 ปี ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึก2. วิสาหกิจขนาดกลาง
สำนักพิมพ์ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2536
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งธีรพล ขุนเมือง
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึก2. ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง22 พฤษภาคม 2537
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งอรุณ ทัพพะรังสี
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึก2. อรุณ ทัพพะรังสี
สำนักพิมพ์ฤทธิศรีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม