Main Back

Search หนังสืออนุสรณ์งานศพ. Resualt 4 Items

Titleหนังสือประมวลรูปถ่าย สิ่งของต่าง ๆ ที่มีผู้นำมาถวาย สักการะพระบรมศพ ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
CallNumber779.37
Authorเดโช บูรณบรรพต , บันทึกภาพ
Subject1. เครรื่องราชสักการะ - - ภาพ2. ของที่ระลึก - - ภาพ,3. หนังสืออนุสรณ์งานศพ
Publishกรุงเทพ
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleพระธรรมเทศนา
CallNumber294.3
Authorพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
Subject1. ธรรมเทศนา2. หนังสืออนุสรณ์งานศพ
Publish
YearOfPrint2540
Result 1 items.
Titleอนุสรณ์ มนัส จรรยงค์
CallNumber895.11
Authorมนัส จรรยงค์
Subject1. วรรณกรรมไทย2. มนัส จรรยงค์, 2450-25,3. ,4. หนังสืออนุสรณ์งานศพ
Publishมติชน
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleพระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
CallNumber895.914
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. หนังสืออนุสรณ์งานศพ2. ความสามัคคี
Publishโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2550
Result 5 items.