กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา หนังสืออนุสรณ์งานศพ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสือประมวลรูปถ่าย สิ่งของต่าง ๆ ที่มีผู้นำมาถวาย สักการะพระบรมศพ ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
เลขเรียก779.37
ผู้แต่งเดโช บูรณบรรพต , บันทึกภาพ
หัวเรื่อง1. เครรื่องราชสักการะ - - ภาพ2. ของที่ระลึก - - ภาพ,3. หนังสืออนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนา
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. ธรรมเทศนา2. หนังสืออนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ มนัส จรรยงค์
เลขเรียก895.11
ผู้แต่งมนัส จรรยงค์
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมไทย2. มนัส จรรยงค์, 2450-25,3. ,4. หนังสืออนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก895.914
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. หนังสืออนุสรณ์งานศพ2. ความสามัคคี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 5 เล่ม