กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา หนี้สาธารณะ - - ไทย - - สถิติ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ 2560
เลขเรียกสร 336.021
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง - - สถิต2. การคลัง - - ไทย - - สถิต,3. งบประมาณ - - ไทย - - สถิต,4. เงินคงคลัง - - สถิต,5. หนี้สาธารณะ - - ไทย - - สถิต
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม