Main Back

Search องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี. Resualt 4 Items

Titleรายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumber352.283
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. การกระจายอำนาจปกครอง2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,3. การปกครองท้องถิ่น,4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2553 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
Subject1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,3. กปกครองส่วนท้องถิ่น
Publishสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2546 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumberรายงานประจำปี
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี,3. รายงานประจำปี 25,4. ,5. การจายอำนาจปกครอง - - เชียงราย,6. การปกครองส่วนท้องถิ่น
Publishสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2547 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumberรายงานประจำปี
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี,3. รายงานประจำปี 25,4.
Publishศรีเมืองการพิมพ์
YearOfPrint2547
Result 1 items.